Kiedy sprawy nie nadają się do mediacji?

Kiedy sprawy nie nadają się do mediacji?

Kiedy sprawy nie nadają się do mediacji?

  • gdy ma miejsce przemoc,
  • gdy jedna ze stron lub obydwie są uzależnione od alkoholu lub środków psychoaktywnych,
  • gdy żadna ze stron nie bierze możliwości ugodowego zakończenia sporu,
  • gdy niedawne traumatyczne przeżycia uniemożliwiają aktywne uczestniczenie w mediacji jednemu lub obu uczestnikom sporu,
  • gdy jeden z uczestników sporu chce wykorzystać mediację do zaognienia konfliktu lub osiągnięcia swoich ukrytych celów,
  • gdy stosunek sił między uczestnikami sporu uniemożliwia w praktyce wspólne podejmowanie decyzji