Czym jest mediacja

Czym jest mediacja?

Mediacja (łac. mediare – być w środku) to dobrowolny i poufny proces dochodzenia do rozwiązania sporu, prowadzony w obecności osoby neutralnej – mediatora.

Mediacja różni się od rozstrzygnięć instytucjonalnych (w tym sądowych) przede wszystkim tym, że jej celem jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony sporu, a nie ustalenie, kto ma rację.

Mediator nie ma władzy podejmowania decyzji merytorycznych. Jego celem jest pomoc uczestnikom sporu w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach.

Mediacja może być pomocna właściwie we wszystkich konfliktach (mediacje karne dorosłych, mediacje z nieletnimi, mediacje po wyroku, mediacje cywilne, rodzinne i okołorozwodowe, a także szkolne, pracownicze, sąsiedzkie), jeśli tylko uczestnicy sporu chcą porozumienia.