Zasady mediacji

Zasady mediacji

Zasadami mediacji są:

  • dobrowolność – strony uczestniczą w procesie mediacyjnym z własnej woli, wyrażają chęć wzięcia udziału w spotkaniu mediacyjnym. Nie wolno stosować żadnych form nacisku ani też wywierać jakiejkolwiek presji na którąkolwiek ze stron. Uczestnicy mają również prawo i możliwość wycofania się z mediacji na każdym etapie jej trwania.
  • bezstronność – strony mają równe prawa i powinny być traktowane w procesie mediacji jednakowo.
  • poufność – wszystko to co dzieje się podczas spotkań mediacyjnych jest poufne,
  • neutralność – mediator nie narzuca stronom własnych rozwiązań, porozumienie jest wypracowane przez strony. Ponadto mediator pozostaje neutralny wobec przedmiotu sporu, nie czerpie żadnych korzyści z tego co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy uczestnikami, nie może również czerpać zysków z faktu zawarcia ugody, sposobu lub formy jej zawarcia,
  • akceptowalność – strony muszą zaakceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Muszą również zaakceptować reguły mediacji, które powinny być uzgodnione między nimi a mediatorem na początku rozmów mediacyjnych.