Etapy procesu mediacji

Etapy procesu mediacji

Etapy procesu mediacji:

  1. Odebranie zlecenia przeprowadzenia mediacji – rozpoznanie i przyjęcie sprawy – nawiązanie kontaktu ze stronami i ustalenie terminu i miejsca spotkania.
  2. Wystąpienie otwierające – porozumienie proceduralne, odebranie zgody strona na mediację i mediatora (jasne i jednoznaczne potwierdzenie przez strony przyjęcie zasad i reguł mediacyjnych)
  3. Prezentacja stanowisk stron – umożliwienie każdej ze stron wypowiedzenia swojego stanowiska (jak strony widzą konflikt)
  4. Wyjaśnienie stanowisk – moderowanie dialogu stron, wentylacja stron (oddzielenie emocji od uczuć, odreagowanie stresów) – etap w którym mediator rozpoznaje potrzeby i wartości jakimi kierują się strony
  5. Spotkania na osobności (rozpoznanie interesów stron, ich potrzeb, wartości i uczuć) ewentualne tworzenie rozwiązań.
  6. Spotkanie wspólne – prezentacja propozycji rozwiązania konfliktu – poszukiwanie rozwiązań.
  7. Negocjowanie rozwiązań i weryfikowanie ich wykonalności ( czy rozwiązania są zgodne z prawem, sprawiedliwe, słuszne, praktyczne, wykonalne, trwałe).
  8. Ugoda – podpisanie pisemnego porozumienia.
  9. Przedstawienie sprawozdania dla sądu oraz ugody.