Mediacja

Kiedy sprawy nie nadają się do mediacji?

Kiedy sprawy nie nadają się do mediacji? gdy ma miejsce przemoc, gdy jedna ze stron lub obydwie są uzależnione od alkoholu lub środków psychoaktywnych, gdy żadna ze stron nie bierze możliwości ugodowego zakończenia sporu, gdy niedawne traumatyczne przeżycia uniemożliwiają aktywne uczestniczenie w mediacji jednemu lub obu uczestnikom sporu, gdy jeden z uczestników…

Czym mediacja nie jest?

Czym mediacja nie jest? mediacja nie jest poradnictwem ani doradztwem nie zastępuje wymiaru sprawiedliwości i więzień mediacja nie jest terapią (terapia koncentruje się na człowieku, pozwala odkryć, nazwać, wyjaśnić, co się źle dzieje i dlaczego. Wymaga diagnozy i leczenia przyczyn. Mediacja natomiast ma skromniejsze zadanie: rozwiązać konkretny problem. Jest łagodniejsza i mniej kosztuje emocjonalnie…

Co umożliwia mediacja?

Co umożliwia mediacja? wyrażenie swoich przeżyć w atmosferze spokoju, akceptacji i poufności przedstawienie faktów z własnej perspektywy wypowiedzenie własnych uczuć i potrzeb wysłuchanie uczuć i potrzeb drugiej strony przejęcie odpowiedzialności za własne czyny i decyzje decydowanie w swojej sprawie zminimalizowanie lęku przed zachowaniem i reakcjami drugiej strony przejście z walki na współpracę…

Jak skorzystać z mediatora?

Jak skorzystać z mediatora? Wybrać jeden z ośrodków mediacyjnych, a następnie telefonicznie, bądź drogą mailową skontaktować się z mediatorem. Pierwszy etap spotkanie osoby inicjującej mediację z mediatorem, której celem jest rozmowa o problemie oraz możliwościach jego rozwiązania, jakie stwarza mediacja. Mediator za zgodą osoby inicjującej kontaktuje się z drugą stroną…

Etapy procesu mediacji

Etapy procesu mediacji: Odebranie zlecenia przeprowadzenia mediacji – rozpoznanie i przyjęcie sprawy – nawiązanie kontaktu ze stronami i ustalenie terminu i miejsca spotkania. Wystąpienie otwierające – porozumienie proceduralne, odebranie zgody strona na mediację i mediatora (jasne i jednoznaczne potwierdzenie przez strony przyjęcie zasad i reguł mediacyjnych) Prezentacja stanowisk stron –…

Zasady mediacji

Zasadami mediacji są: dobrowolność – strony uczestniczą w procesie mediacyjnym z własnej woli, wyrażają chęć wzięcia udziału w spotkaniu mediacyjnym. Nie wolno stosować żadnych form nacisku ani też wywierać jakiejkolwiek presji na którąkolwiek ze stron. Uczestnicy mają również prawo i możliwość wycofania się z mediacji na każdym etapie jej trwania. bezstronność – strony mają równe prawa i powinny być…