Co umożliwia mediacja?

Co umożliwia mediacja?

Co umożliwia mediacja?

 • wyrażenie swoich przeżyć w atmosferze spokoju, akceptacji i poufności
 • przedstawienie faktów z własnej perspektywy
 • wypowiedzenie własnych uczuć i potrzeb
 • wysłuchanie uczuć i potrzeb drugiej strony
 • przejęcie odpowiedzialności za własne czyny i decyzje
 • decydowanie w swojej sprawie
 • zminimalizowanie lęku przed zachowaniem i reakcjami drugiej strony
 • przejście z walki na współpracę w celu rozwiązania sporu
 • wspólne rozwiązanie sporu przez uczestników mediacji i przyjęcie wzajemnie akceptowanych rozwiązań
 • zrozumienie wyrządzonej krzywdy
 • wybaczenie doznanych krzywd
 • uzyskanie zadośćuczynienia, w tym również materialnego
 • zawarcie ugody uwzględniającej potrzeby i interesy obu stron
 • uniknięcie nowych konfliktów, które mogłyby być następstwem nierozwiązanego sporu

Mediacja jest na ogół skuteczniejsza i tańsza od procesu sądowego. Oferuje szybki i ostateczny wynik, uczestnicy sporu w wysokim stopniu stosują się do powziętych ustaleń, gdyż sami wypracowali i uzgodnili wzajemnie warunki porozumienia.